Realizacja

 Na początek kilka ważnych definicji:

Projekt budowlany – jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Projekt budowlany powinien zawierać:

  • Projekt zagospodarowania działki (określa m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, również miejsce podłączenia mediów oraz odprowadzania ścieków)
  • Projekt architektoniczno – budowlany (określa funkcję i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę oraz rozwiązania techniczne).
  • Oświadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a także o odprowadzeniu ścieków i przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp.
  • Opcjonalnie: wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Projekt wykonawczy – sporządzany dla dużych lub nietypowych przedsięwzięć budowlanych.

Jak wskazuje nazwa, służy on określeniu szczegółowych rozwiązań pozwalających na usprawnieniu i zapewnieniu prawidłowego przebiegu prac budowlanych. Projekt wykonawczy poza zestawieniami, służącymi np. przygotowywaniu zapytań ofertowych czy przetargów zawiera także szczegółowe rysunki nietypowych elementów budynku, wymagających indywidualnego wykonania. Jeżeli przewidziano elementy prefabrykowane, również ich opracowanie stanowi zazwyczaj treść projektu wykonawczego.

JAK PRZEBIEGA REALIZACJA

Przykład: projekt indywidualny budynku mieszkalnego

  • Spotkanie w biurze projektowym.

Przedstawienie przez Inwestora zamierzenia budowlanego, zapoznanie się z procesem realizacji projektu.

Jeżeli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, biuro projektowe służy pomocą w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

  • Wizja lokalna w terenie.

Wizja lokalna umożliwia porównanie mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym, zapoznanie z otoczeniem planowanej inwestycji oraz pozwala stworzyć dokumentacje fotograficzną, która zostanie wykorzystana na etapie projektowania.

  • Koncepcja, wybór koncepcji.

Kolejnym etapem realizacji są liczne koncepcje przygotowane przez biuro projektowe, mające na celu wybór ostatecznej najlepiej spełniającej potrzeby Inwestora.

  • Uzgodnienia formalno – prawne.

Biuro projektowe służy pomocą w uzyskaniu warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz lokalizacji zjazdu z drogi na działkę.  Uzgodnienia te są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

  • Dokumentacja projektowa. Projekt Budowlany.

Po wybraniu ostatecznej koncepcji biuro projektowe przystępuje do wykonania kompletnej dokumentacji w 4 egzemplarzach.

Dokumentacja projektowa składa się z Projektu zagospodarowania działki, Projektu Architektoniczno – Budowlanego, wymaganych uzgodnień i opisów oraz z projektów branżowych (branża sanitarna i elektryczna).

  • Pozwolenie na budowę.

Ostatnim z etapów realizacji projektu jest złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji można przystąpić do realizacji obiektu.